Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

je v spoločnosti SLOVINTER F, s.r.o. (ďalej len „SLOVINTER F,. s r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Viac informácií o právach dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má podľa príslušných ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

A) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľačlánku 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

1.      účely spracúvania;

2.      kategórie dotknutých osobných údajov;

3.      príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

4.      ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

5.      existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

6.      právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

7.      ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

8.      existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

B) právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

C) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa článku 17:

 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

1.      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

2.      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

3.      dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

4.      osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

5.      osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

6.      osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

1.      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

2.      na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

3.      z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

4.      na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

5.      na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

D) právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

1.      dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

2.      spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

3.      prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

4.      dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

E) právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

F) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21:

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

G)v odôvodnenom prípade právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

 

H) právo odvolať súhlas:

 

V prípade ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

1.      emailovou správou zaslanou na adresu slovinterf@slovinterf.sk,

2.      zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám:

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť SLOVINTER F s r. o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

"Informácia o spracovaní osobných údajov“ pre jednotlivé účely spracovania prevádzkovateľa SLOVINTER F s r. o.:

Personálna a mzdová agenda

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: SLOVINTER F, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Sládkovičova 23, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36047139, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6980/S

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: prevádzkovateľ nemá zodpovednú osobu pre účely ochrany osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov: Personálna a mzdová agenda

Účelom spracovania personálnej a mzdovej agendy je: uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, zabezpečenie stravovania, plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností.

Právny základ spracúvania: Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť ako aj pracovná zmluva alebo dohody uzatvorené podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a plnenie zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu. 

Príjemcovia / kategórie príjemcov: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, finančná správa – daňový úrad, účtovník - administratívny pracovník , orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori

Doba uchovávania: lehota uchovávania osobných údajov je – osobný spis a mzdové listy dotknutej osoby do 70.roku veku

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Účtovná a daňová evidencia

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: SLOVINTER F, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Sládkovičova 23, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36047139, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6980/S

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: prevádzkovateľ nemá zodpovednú osobu pre účely ochrany osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov: účtovná a daňová evidencia

Právny základ spracúvania: Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť, ktorá vyplýva z osobitných predpisov, ako je zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmov a podobne. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účely vyplývajúce z osobitných predpisov.  

Príjemcovia / kategórie príjemcov: účtovník - administratívny pracovník, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona, advokáti, exekútori

Doba uchovávania: lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Obchodná komunikácia

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: SLOVINTER F, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Sládkovičova 23, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36047139, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6980/S

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: prevádzkovateľ nemá zodpovednú osobu pre účely ochrany osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov: obchodná komunikácia

Právny základ spracúvania: Právnym základom pre účel obchodnej komunikácie je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom je prístup k informáciám a poskytovanie služieb, ktoré môžu priniesť úžitok pre dotknuté osoby, tzn. uzatváranie obchodov a predaj tovaru a služieb prevádzkovateľom

Príjemcovia / kategórie príjemcov: súd, orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, účtovník - administratívny pracovník

Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa posledného poskytnutia tovaru alebo služieb

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

BOZP

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: SLOVINTER F, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Sládkovičova 23, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 36047139, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.6980/S

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: prevádzkovateľ nemá zodpovednú osobu pre účely ochrany osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov: BOZP

Účelom spracovania osobných údajov v oblasti BOZP je evidencia školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok.

Právny základ spracúvania: Právnym základom pre vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákonná povinnosť podľa zákona o BOZP. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje zo zákona

Príjemcovia / kategórie príjemcov: osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté týmto príjemcom: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.

Doba uchovávania: lehota uchovávania je 2 roky od skončenia pracovného pomeru

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky