Obchodné a záručné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v našom  internetovom obchode

 

Objednávka

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru zo stránky www.hygienika.sk alebo osobnej objednávky učinenej priamo pri prezentácii tovaru. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke. Všetky odoslané objednávky sú záväzné a budú obratom potvrdené formou e-mailu zo strany dodávateľa.

Registrácia:

Pred nákupom v e-shope je kupujúci povinný sa zaregistrovať. Pri registrácii kupujúci poskytuje spoločnosti Slovinter F, s.r.o. nasledovné údaje:

meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručenie, e-mailová adresa, telefónne číslo,

v prípade podnikateľov:  obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.


Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku:

a) písomnou formou adresovanou na sídlo spoločnosti:  SLOVINTER F, s.r.o. - predávajúci,  Sládkovičova 23, 974 05  Banská Bystrica
b) telefonicky:  048/4162514, 0903/513626, 0903529774, 0907/830531

c) e-mailom: slovinterf@slovinterf.sk, ekonom@slovinterf.sk,

 Storno objednávky je bezplatné len v deň zadania objednávky (do 24 hodín). V prípade storna objednávky v neskoršom termíne je internetový obchod nútený pristúpiť k sankcii na úhradu nákladov vynaložených na prípravu tovaru na expedíciu a jeho prípadné zaslanie na adresu objednávateľa, ak došlo ku stornu až po zaslaní produktu na adresu objednávateľa. Zákazník pri zadávaní storna objednávky (písomnou formou alebo e-mailom) po uvedenej lehote súhlasí s uhradením sankčného poplatku vo výške 10€. Internetový obchod www.hygienika.sk  vyzve písomnou formou klienta na úhradu sankčného poplatku, splatnosť je 30 dní po obdržaní výzvy a sankčný úrok po uplynutí 30 dní je 0,7 % dlžnej sumy za každý ďalší deň omeškania.

2. Storno objednávky zo strany SLOVINTER F, s.r.o.

Spoločnosť SLOVINTER F, s.r.o.. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť SLOVINTER F, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka.

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane DPH a sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru + poštovné. Poštovné pri objednávke nad 50,- € je zdarma, pri objednávke do 50,- € je 5,- € bez DPH.

 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
Sme platcami DPH.

Dodacia doba

Dodacia doba je 2-14 dní. Väčšia časť tovaru je na sklade, časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto sa v niektorých prípadoch môže dodacia doba predĺžiť. O situácii bude zákazník informovaný telefonicky. V prípade, že zákazníkovi táto dodacia lehota nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a násl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 Zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
a) tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.
b) zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
c) k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení.
d) odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie.
e) je možné tovar priniesť aj osobne do sídla spoločnosti za predpokladu splnenia predošlých bodov a) a c) počas zákonnej lehoty možnosti odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo osobne na adrese SLOVINTER F, s.r.o., Sládkovičova 23, 974 05 Banská Bystrica, alebo  e-mailom na adrese slovinterf@slovinterf.sk, ekonom@slovinterf.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti SLOVINTER F, s.r.o. osobne na adrese sídla spoločnosti alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou SLOVINTER F, s.r.o. a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci spoločnosť SLOVINTER F, s.r.o. je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar, ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a prípadne chyba nebola spôsobená neodborným zaobchádzaním zákazníka (produkt nemal výrobnú chybu).

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom, dodacími podmienkami a že s týmito súhlasí.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

  

Názov firmy - SLOVINTER F, s.r.o.
 Sládkovičova 23
 974 05  Banská Bystrica

Konateľ spoločnosti
 Mario Fotopulos, 0903/529774

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 102/2014  Z.z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.